Opleiding Gnathologie voor Fysiotherapeuten

De postinitiële opleiding gnathologie voor fysiotherapeuten heeft als doel het ontwikkelen van specifieke competenties behorend bij het domein gnathologie en orofaciale pijn.

Gnathologie voor fysiotherapeuten

Fysiotherapeut-gnatholoog:

Simone Gouw, MFt en  PhD student

Monique Bot,  MMT en PhD student

Ina Alberts, MMT

 

Opleidingsdoel en instroomniveau

De postinitiële opleiding gnathologie voor fysiotherapeuten heeft als doel het ontwikkelen van specifieke competenties behorend bij het domein gnathologie en orofaciale pijn. De fysiotherapeut-gnatholoog (FG) is een fysiotherapeut-specialist, consultant op het gebied van diagnostiek en behandeling van complexe pijn en functieproblematiek in het hoofd-hals gebied. Fysiotherapeuten die de opleiding volgen, hebben bij de start van het programma een aantoonbaar master of science niveau met een specialisatie binnen het domein van orofaciale fysiotherapie en/of manuele therapie. Registratie in het specialistenregister van het KNGF is eveneens een vereiste. De eindtermen van de opleiding gnathologie zijn voor tandartsen en fysiotherapeuten gelijk.

 

Werkdomein en competenties

De FG wordt ingezet als consultant voor huisartsen, tandartsen en collega fysiotherapeuten ter ondersteuning voor de diagnostiek en behandeling in het hoofd-halsgebied, alsmede advisering ten aanzien van mogelijke doorverwijzing naar een medisch specialist. De FG is bekwaam in het stellen van een indicatie voor aanvullende medische beeldvorming en kan medisch specialistisch vervolgonderzoek beargumenteren en een adequate verwijzing ondersteunen.. De FG kan medische diagnostiek verrichten als taaksubstitutie van de huisarts, tandarts of medisch specialist zoals de kaakchirurg, KNO-arts of neuroloog. De FG is bekend met de indicatiestelling en mogelijkheden van  beeldvormende diagnostiek (röntgen, MRI en CT). en met de uitgebreide intraorale inspectie op mogelijke dentale of verdachte tekenen. De FG kan in een team werken binnen een tandheelkundige setting en of een afdeling bijzondere tandheelkunde en integreert  diagnostiek en behandeling van orofaciale fysiotherapie en gnathologie. De FG kan als casemanager fungeren indien bij een patiënt een multidisciplinair traject wordt ingezet. Hij/zij volgt het beloop en begeleidt patiënten gedurende het diagnostisch en/of therapeutisch traject. De FG werkt bij uitstek op een specialistisch centrum, in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de tandarts-gnatholoog,  kaakchirurg, KNO-arts en/of pijnarts. 

 

Programma

Het opleidingstraject bestaat uit een driejarige postinitiële klinische en wetenschappelijke training in de gnathologie en orofaciale pijn. De fysiotherapeut volgt het programma samen met de tandarts, waarbij beide disciplines worden gekoppeld in de spreekkamer van het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Radboudumc. Hiermee ontstaat een optimaal leerklimaat voor elkaars domeinen. De combinatie van patiëntenzorg, literatuurbespreking, patiëntbespreking en multidisciplinaire overleg (MDO) creëert de mogelijkheid om wetenschap en kliniek direct te integreren. De volgende thema’s komen aan de orde: orale functieleer en pijntheorieëngnathologie en orofaciale pijnmedische diagnostiek (algemene pathologie, zeldzame ziekten, orthopedie, reumatologie, traumatologie, dentale problematiek), medische beeldvorming (röntgen, MRI, CBCT en echografie), psychologie, farmacie, tandheelkundig- gnathologische therapie en communicatie. Er wordt daarnaast een wetenschappelijk project uitgevoerd met als einddoel een wetenschappelijke publicatie. De studiebelasting bestaat uit 2244 uur. Nationale en internationale programma’s en stages zijn verplicht.

 

Huidige programma directeur: dr. Stanimira I. Sparreboom-Kalaykova, tandarts-gnatholoog

Voormalige coördinatoren: dr. M.H. Steenks en dr A. de Wijer. 

 

Taakvervulling

De fysiotherapeut-gnatholoog is in staat de verbinding te vormen tussen de fysiotherapeut, de tandarts en de gnatholoog. De FG is in staat om patiënten met complexe orofaciale vragen te begeleiden. De FG kan taaksubstitutie van de tandarts-gnatholoog verrichten en kan zorgvragen van collega-fysiotherapeuten nader beoordelen.   

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met

Trefwoorden: